Основи на социалната работа


Социалната работа е съвкупност от дейности и процеси със социален, икономически, психологически, педагогически, медицински и правов характер, чиято основна цел е възстановяването и поддържането на личния и обществен статус...
 

Здравно възпитание


Възпитанието е социално-исторически процес със свое обективно съществуване и предназначение. То е обществено явление и е присъщо само на човека и човешкото общество...
 

Измерители на здравето и болестта (коефициенти; отношения; показатели заболяемост, смъртност, болестност, леталитет)


Епидемиологията оперира с много термини, но три от тях са основни: болестност (prevalence), заболеваемост (incidence) и разпределение (distribution). болестността се отчита като моментна (point prevalence) - броят случаи за определен времеви момент...
 

Дезинфекция, дезинсекция и дератизация


Дезинфекция – унищожаване, подтискане и максимално отстраняване на патогенните микроорганизми във външната среда, кожа и лигавици на човешкото тяло...
 

Алкохол, превенция, контрол


Алкохолът е най-древното и все още най-разпространеото вещество, което в зависимост от случая причинява релаксация, възбуда или ярост...
 

Майчино и детско здравеопазване


При жени над 35 години се увеличава рискът бременността да протича по-тежко и децата да имат вродени заболявания. Жените имат право да изберат кой да следи бременността – личният лекар или акушер –гинекологът...
 

Спешна и долекарска помощ при травми и нещастни случаи


Детският травматизъм – уличен, училищен, битов, спортен и др. запазва тенденцията си на увеличаване. Спешна и долекарска помощ при травми и нещастни случаи се налага по всяко време на денонощието и поради това на педагога са необходими знания...
 

Демографска характеристика на населението. Механично и естествено движение. Показатели


Демография. Статика на населението. Възрастови класификации. Динамика на населението6 .Възпроизводство на населението...
 

Първично здравно обслужване. Организация и структура. Фамилна медицина.


Първичното здравно обслужване е приоритетен сектор на национална здравеопазна система и се разглежда в тясна връзка със социално и икономическо развитие на всяка страна. Първичното здравно обслужване е интегрирана система за основна здравна помощ...
 

Бизнес планиране в здравеопазването


Профил на бизнеса – предлагани услуги и продукти, характеристика на потенциалните потребители, географски обхват на пазара (размер и население) потенциал на растеж, способности на организацията да задоволи потребителското търсене...